สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

posted on 08 Aug 2008 15:07 by thinnakornsri

       สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
                     สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ   หรื่อบ้างครั้งก็เรียกว่าสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำนี้   เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิติช่วงหนึ่งอาศัยอยู่
          ในน้ำ   และอีกช่วงหนึ่งอยู่บนบก   แต่ก็มีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิต  และบางชนิดก็แทบจะไม่ลงไปในน้ำเลย
           
                      สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็น   เช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลาน  ปลา  และเมลงซึ่งอุณหภูมิในร่างกาย
          จะเปลียนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม  มีผิวหนัวที่ชื้น  ไม่มีขน   หรือเกล็ดปกคลุมร่างกาย  การหายใจ
          ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะใช้อวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่ง   หรือใช้อวัยวะหลายอย่างรวมกัน  คือ   เหงือก   ปอด   ผิวหนัง
          เยื่อบุช่องปาก   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของสัตว์นั้นๆ

                       ในประเทศไทยมีการเรียกชื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ  อยู่หลายชื่อ  ซึ่งพอจะแบ่งได้คือ  กบ   ชนิดต่างๆ  เขียด
          ชนิดต่างๆ    ปาดชนิดต่างๆ     อึ่งชนิดต่างๆ     คางคก   และกระท่าง

                       กบ    เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีผิวหนังค่อนข้างขรุขระหรือเป็นเส้นยาว   มีสีออกสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาล
          เขียว   มักอยู่ในบริเวณที่ลุ่มน้ำขัง  เช่น   ในท้องนา   หนองบึง   ซึ่งได้แก่   กบนา   กบหนอง   กบทูต    และกบอก
          หนาม

                                                               ภาพกบนา

                      กระท่าง    หรือจักกิ้มน้ำเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าในประเทศ
            ไทยพบอาศัยอยู่บนที่สูงเช่นดอยอินทนน   ดอยสุเทพ   ดอยปุย   ภูหลวง   จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้้มครองประเภทที่  ๑  ซึ่ง
            หมายถึง   สัตว์ป่าที่ปกติคนไม่นิยมใช้เนื้อเป็นอาหาร   หรือไม่นิยมล่าเพื่อการกีฬา   หรือสัตว์ป่าที่ทำลายศัตรูพืช
            หรือขจัดสิ่งปฎิกูล   หรือสัตว์ป่าที่สงวนไว้ประดับความงามตามธรรมชาติหรือสงวนไว้เพื่อมิให้ลดจำนวนน้อยลง


                                                        ภาพกระท่าง